کارا فیلتر آسیا

طراحی، ساخت و نصب به روزترین سیستم های فیلتراسیون هوای ورودی توربین های گازی متناسب با شرایط محیطی.

تأمین فیلتر سیستم های مذکور بصورت تولید داخلی و وارداتی

طراحی و تامین، ساخت و نصب سیستم های خنک کن هوای ورودی توربین های گازی جهت افزایش راندمان توربین.

تشخیص و تصحیح مواد اولیه مصرفی در فیلترها از جمله Donaldson – Spider web

مجهز نمودن سیستم های هوای ورودی به سیستم ضدیخ جهت افزایش راندمان توربین.