پروژه های جاری

شرحکارفرما
تولید فیلتر هوای ورودی کمپرسور ( AIR INTAKE)شرکت تولید نیروی برق دماوند
تولید فیلتر هوای ورودی کمپرسور واحدهی گازی V94.2شرکت سبلان برق امید
طراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون ایر اینتیکشرکت توربین ماشین خاورمیانه