فیلتر کارتریجی

فیلترهای هـوای ورودی کارا فیلتر آسیا با توجه به شرایط اقلیمی، طراحی و تولید می گردد. بطوریكه در بدترین شرایط گرد و غبار محیطی و غلظت بالای نمك حتی در محیط های شرجی و نیز با قابلیت تحمل رطوبت نسبی محیط با راندمان مورد نیاز در کلاس فیلتراسیون مختلف را دارا می باشد.
امروزه آگـاهی در رابـطه با بهبـود سیستـم پـاكسـازی و تصفیه هـوای ورودی بـه توربین گـاز، رشد فزاینده¬ای یافته است. به طورساده میتوان گفت كه فیلتر و تمیز كردن هوای ورودی به كمپرسور، نقش بسیار مـهمی در عمـلكرد توربین¬های گازی ایفا میكند. هنگامی كه هوای ورودی به كمپرسور كاملاً تصفیه و پاك باشد، كمك زیادی به تولید برق باراندمان بالا، كرده و برای شرایط ارایه شده هر قدر هوا تمیزتر باشد، قدرت تولیدی گاز بیشتر خواهد بود.
طراحی فیلترهای هوای ورودی کارا فیلتر آسیا به صورتی انجام شده كه دو اصل مهم راندمان فیلتراسیون و كمترین مقدار افت فشار را در حال تعادل نگاه دارد. بنابراین در حالی كه فیلترهای توربین گاز شرکت کارا فیلتر آسیا بیشترین ناخالصیهای موجود در هوا را تصفیه (راندمان بالای فیلتراسیون) و كمترین افت فشار هوا را به همراه دارد.

عملکرد فیلترهای استوانه و مخروطی:
 خود پالایش
 راندمان نسبی بالا
 ظرفیت نگهداری گرد و غبار
 استحکام ساختاری بالا

کلاس فیلترمسلحت کاغذابعاد
F7-F9۲۹-۳۱۹۴۰*۲۱۲*۳۲۴
F7-F9۲۶-۲۸۸۶۵*۲۱۲*۳۲۴
F7-F9۱۸-۲۵۷۰۰*۲۱۲*۳۲۴
F7-F9۲۱-۲۴۶۰۰*۲۱۲*۳۲۴
F7-F9۲۳-۲۶۶۶۰*۲۱۲*۳۲۴/۴۴۵
F7-F9۱۸-۲۲۶۰۰*۲۱۶*۳۲۸
F7-F9۱۸-۲۲۶۰۰*۲۱۲*۳۲۸